Regulamin Wyścigów

1. CEL WYŚCIGU

Popularyzacja sportu motorowego w bezpiecznej formie.

Wyłonienie najlepszego/najszybszego zawodnika na dystansie 1/4 mili /402.25 m/ z rozgraniczeniem na kat. pojemnościowe pojazdów.

 

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Razem Bezpiecznie 2011, Let's Play Częstochowa, Prezydent Miasta Częstochowa

 

3. TERMIN I MIEJSCE

28 sierpnia 2016 r. w godz. 14.00-21.00 - Częstochowa  „Korytarz Północny”

 

4. UCZESTNICTWO I ZASADY ROZGRYWANIA

Prawo startu w wyścigu mają użytkownicy posiadający uprawnienia wynikające z kat. B prawa jazdy, pojazd musi posiadać dowód rejestracyjny wraz z aktualnym badaniem technicznym dopuszczającym pojazd do ruchu (indywidualna kwestia jest w przypadku samochodów typowo wyścigowych).

 

Zgłoszenia będą przyjmowane na e-mail do 25 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59:59 na @:

razembezpiecznie2011@gmail.com

http://cwiercmili.czestochowa.pl/

 

Z powodu ograniczeń czasowych zostaje wprowadzony limit miejsc – 200 uczestników.

 

W przypadku większej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia 14 „dzikich kart”.


W mailu prosimy zawrzeć:

1. Klasa

2. Marka samochodu/model
3. Numer rejestracyjny(jeżeli nie posiada wpisać – brak)
4. informację o napędzie (RWD, FWD, 4x4)
5. Imię i nazwisko
6. Data urodzenia
7. Pesel
8. Adres stałego miejsca zamieszkania wraz z kodem pocztowym
9. Numer telefonu
10. Adres e-mail
11. Rozmiar koszulki

 

Zawodnicy startują zarówno w eliminacjach, jak i wyścigach finałowych parami na wyznaczonych stanowiskach (jeden przejazd). Do finałowej rozgrywki zostanie dopuszczonych 16 pojazdów z najlepszymi czasami. W Finale pojedynek par będzie odbywał się na dwóch przejazdach (ze zmianą  torów) - liczy się łączny czas przejazdów. Za przekroczenie wyznaczonych pasów ruchu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, jak również za falstart. Po zakończeniu próby eliminacyjnej zawodnik wraca ulicami Brata Alberta oraz Makuszyńskiego w ruchu „normalnym” drogowym. Zabrania się na tym odcinku nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zachowania z  zasadami zawartymi w prawie o ruchu drogowym uczestnik zostaje wykluczony z dalszego uczestnictwa w zawodach. Zabrania się także przeprowadzania „rozgrzewki” na terenie  i drogach prowadzących do miejsca „festynu”.

 

Wyścig odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym.

Organizator wprowadza podział na klasy :

 

A Wolnossaki
- do 1,600 cm3
- do 2,000 cm3
- do 2,500 cm3
- do 3,000 cm3
- pow. 3,000 cm3
B Uturbione
- do 1,6000 cm3
- do 2,000 cm3
- do 2,500 cm3
- do 3,000 cm3
- pow. 3,000 cm3
C DIESEL
- do 2,000 cm3
- do 2,500 cm3
- do 3,000 cm3
- pow. 3,000 cm3

 

 

5. NAGRODY

Dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kat. organizator przewidział puchary. Każdy z uczestników wyścigów otrzyma drogą elektroniczną (mail z zapisu) certyfikat poświadczający udział w imprezie.

 

 

6. ZASADY FINANSOWE

Koszty organizacyjne wyścigu ponosi organizator.

Opłata startowa wynosi 25 zł - uiszczana przez stronę http://cwiercmili.czestochowa.pl/

Czas rejestracji upływa

25 sierpnia 2016 r. o godz. 23:59:59

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach nie objętych  regulaminem  decyduje kierownik festynu. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe przez nich szkody i startują  na własną odpowiedzialność. Pojazdy startujące w wyścigach muszą być dopuszczone do ruchu i posiadać aktualne ubezpieczenie oraz przegląd techniczny. Startujący przed zawodami podpisują  oświadczenie potwierdzające w/w zobowiązanie.